Yükleniyor...
Şifa Kaynağı, Doğa ve Termal Cenneti Yeşil Kızılcahamam

3 ADET KAMYON SATIŞ İHALESİ
Eklenme : 1.9.2015   -   Okunma : 8453

3 ADET KAMYON SATIŞ İHALESİ

İDARİ ŞARTNAMESİ

 

1-İHALE KONUSU

Kızılcahamam Belediye  Encümeninin 10.09.2015 Tarih ve  202 nolu almış olduğu  kararına göre  mülkiyeti Belediyemize ait 06 HAG 50 plakalı 2001 model Fargo As 950 Marka kamyon,  06 HAG 51 plakalı 2001 model Desoto As 950 marka kamyon  ve 06 HAG 52 plakalı 2001 model Desoto As 950 marka kamyon   2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1 ve 45. maddelerine göre açık arttırma ihalesi suretiyle satılacaktır.

 

İDARENİN:

1.    a)      Adresi                                     :   Akçay Mahallesi C.Topel NO:8

:    Kızılcahamam Belediyesi / ANKARA

1.    b)      Telefon                                  :    0 312 736 10 30

2.    c)      faks Numarası                        :    0 312 736 05 41

 

    İhalenin konusu                                    :  

Niteliği türü Miktarı                       :   3-adet –Kamyon

1.    a)      Ne Şekilde  ödeneceği          :   Peşin

2.    b)      Muhammen bedeli                :

06 HAG 50 plakalı  2001 model Fargo As 950 Marka kamyon = 27.000,00,TL  Geçici   Teminatı: 810.00.TL

06 HAG 51 plakalı 2001 model Desoto As 950 marka kamyon =30.000,00,TL Geçici Teminatı: 900.00:TL

06 HAG 52 plakalı  2001 model Desoto As 950 Marka kamyon. = 27.000,00,TL  Geçici   Teminatı: 810.00.TL

 

1.    c)      Niteliği türü miktarı                         :  1-adet  06 HAG 50 plakalı  2001 model Fargo As 950 Marka kamyon

2.    d)      Ne Şekilde  ödeneceği            :    Peşin

3.    e)      Muhammen bedeli                  :   27.000.00. Geçici teminatı 810.00.TL

 

2-İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI    

 

İhale, Kızılcahamam  Belediyesi hizmet binasında 29.09.2015 Tarihinde Salı günü saat 15.00’da ihale komisyonu olan Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

3-İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT, KESİN TEMİNAT VE TEMİNATA  İLİŞKİN ESASLAR,    

 

a-İhale muhammen satış bedeli, üzerinden %3 lük Geçici Teminat belirlenmiştir. Yasal Mevzuattan  kaynaklanan diğer tüm vergiler ile  söz konusu kamyonun  devrinden oluşacak vergi,resim ve harçlar ile benzeri giderlerin tamamı ihaleyi alan kişi tarafından ödenir.

b- Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilen değerler, tedavülde olan Türk parası (T.C Ziraat Bankasında bulunan Belediyemiz Teminat Hesabı)  ve Bankalarca verilecek olan teminat mektubu ve hazine bonosu.

4-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

 

Aşağıda belirtilen belgelerin bir bütün halinde hazırlanarak Belediye Başkanlığına getirilmesi;

 

İhaleye katılabilmek için 8/9/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74.Maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine aynı kanun  ve yönetmelikte belirtilen biçimde teklifte bulunmak geçici teminatı yatırmak şarttır.    

1.    A) Gerçek kişiler için

a)Nüfus Cüzdanı örneği

b)Tebligat Adresi

c)İkametgah belgesi

d)Geçici Teminat ve Şartname bedeli makbuzu

e)S.G.K’ ya borcu bulmadığına dair S.G.K’ dan alınacak belge

1.    f) Vergi Dairesine borcu olmadığına dair belge

2.    g) Belediyemize borcu bulunmadığına dair belge

 

1.    B) Tüzel kişiler için

 

a)Şirketin Son yönetimini gösterir ticari sicil gazetesi

b)Şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesi, vergi numarası ve  borcu yoktur yazısı

1.    c) Yetkili olduğuna dair imza sirküsü

2.    d) Bağlı bulunduğu oda kayıt belgesi

e)İkametgah belgesi

f)Tebligat adresi

g)Geçici Teminat ve şartname bedeli makbuzu

h)Belediyemize ait borcu olmadığına dair belge

 

5-Belediye Encümeni gerekçesini belirtmek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümenin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

 

6-Belediye Encümeni tarafından alınan ihale kararı Belediye Başkanınca karar tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde onaylanır veya iptal edilir. Belediye Başkanınca karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

 

     7- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

 

a-  4. maddedeki istenilen belgeleri eksik getirenler

b- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz.

c- Daha önce belediyemizce yapılan ihalelere girip de taahhüdünü yerine getirmemiş ayıplı, kusurlu ya da her hangi bir ihale kanununa göre cezalı ve borçlu olanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. İhaleye giren istekliler ihale akdini yerine getirmedikleri takdirde geçici teminatları irat kaydedilir. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunsa da ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise bozularak kesin teminatı irat (Gelir ) kaydolunur.

Bu yasağa uymayanlar hiçbir hak iddia edemez.

 

     8- VERGİ RESİM VE HARÇLARLA SÖZLEŞME GİDERLERİNİN ÖDENMESİ

 

İhale bedeli üzerinden kamyonların Yasal Mevzuattan kaynaklanabilecek diğer tüm vergiler ile söz konusu  araçların satışından oluşacak vergi, resim ve harçlar ile benzeri giderlerin tamamı ihaleyi alan kişi tarafından ödenir.

 

     9- ÖDEME ŞEKLİ

İhale üzerine kalan müstecirler araç bedelini ve diğer harçları en geç bir hafta içinde Belediyeye yatırıp araçları teslim alması gerekir. Aksi takdirde teminatı irat kaydedileceği gibi ikinci bir ihaleden kaynaklanan fiyat farkları alıcıya aittir.

 

     10-DİĞER HUSUSLAR

 

a-Belediye, Kamyon   satışından dolayı herhangi bir fatura vermeyecek olup, sadece Encümen kararı,tahsilat makbuzu ve tesellüm senedi verecektir.

 

b-İhaleye iştirak ederek geçici teminatını yatıran alıcılar bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılır.

 

c-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta, yapılmış ihaleyi kabul veya ret etmekte tamamen serbesttir.

 

 

 

d-İstekliler mesai saatleri içinde araçları Belediye Garaj hizmet binasının yanında görebilir, her türlü bilgi ve şartnameyi Belediye İhale İşleri servisinden 100.00.TL. karşılığında  temin edebileceklerdir.

 

e-Bu ihaleden doğabilecek anlaşmazlıkların halline Kızılcahamam Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili  olup, Belediye bu konuda masraf kabul etmeyeceği gibi tüm ücretler alıcıya aittir.

 

      11- SON HÜKÜM

İş bu Şartname on Maddeden ibaret olup, Belediye Encümeninin 10.09.2015 tarihinde alınan kararı gereği kabul edilerek tasdik edilmiştir. Bu şartname aynı zamanda sözleşme yerine geçer.

 

 

09/09/2015

 

 

 

 

Muhittin GÜNEY                                              Yusuf ŞENGÜL                                  Murtaza GÜNGÖR

Belediye Başkan                                                             Üye                                                       Üye

(Komisyon Başkanı )

Ahmet GÖYNÜK                                                        Muammer SARIOĞLU

Yazı İşleri Müdürü                                                 Mali  Hizmetler Müdürü

  

 

İHALE TUTANAĞI

 

Kızılcahamam Belediye  Encümeninin 10.09.2015 Tarih ve  202 nolu almış olduğu  kararına göre  mülkiyeti Belediyemize ait 06 HAG 50 plakalı 2001 model Fargo As 950 Marka kamyon,   2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1 ve 45. maddelerine göre açık arttırma ihalesi suretiyle satış ihalesine ait  ihale tutanağıdır.

 

Taşınmazmalın                                                :

3 yıllık kira bedeli    :      27.000.00.- Tl

Geçici teminatı         :          810.00.- Tl

İhale Tarihi              :   29.09.2015    Saat : 15.00

 

İhaleye İştirak edenin

Adı Soyadı                                                                :

 

 

 

“Şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul  ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir.”

Müşterinin                                             :

Adı Soyadı       :

(Tüzel kişilerde unvan ve yetkilinin)

 

Adresi              :

 

İmza tarihi      :

İmzası              :

 

 

 

İ L A N

 

 

        Kızılcahamam Belediye Başkanlığından

 

Kızılcahamam Belediye  Encümeninin 10.09.2015 Tarih ve  202 nolu almış olduğu  kararına göre  mülkiyeti Belediyemize ait 06 HAG 50 plakalı 2001 model Fargo As 950 Marka kamyon,  06 HAG 51 plakalı 2001 model Desoto As 950 marka kamyon  ve 06 HAG 52 plakalı 2001 model Desoto As 950 marka kamyon   2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1 ve 45. maddelerine göre açık arttırma ihalesi suretiyle satışı yapılacak olup, İhale ilgili şartname bedeli mukabilinde Belediyemiz İhale İşleri Servisinden alınabilir.

 

İlgililere ilan olunur.   11.09.2015

 

 

 

 

Muhittin GÜNEY

Belediye Başkanı

 

 

İ L A N

 

 

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından

 

Kızılcahamam Belediye  Encümeninin 10.09.2015 Tarih ve  202 nolu almış olduğu  kararına göre  mülkiyeti Belediyemize ait 06 HAG 50 plakalı 2001 model Fargo As 950 Marka kamyon,  06 HAG 51 plakalı 2001 model Desoto As 950 marka kamyon  ve 06 HAG 52 plakalı 2001 model Desoto As 950 marka kamyon   2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1 ve 45. maddelerine göre açık arttırma ihalesi suretiyle satışı yapılacak olup, İhale ilgili şartname bedeli mukabilinde Belediyemiz İhale İşleri Servisinden alınabilir.

 

İlgililere ilan olunur.   11.09.2015

 

 

Muhittin GÜNEY

Belediye BaşkanıİLANLAR
E-BELEDİYE
ARAMIZDAN AYRILANLAR
SOSYAL MEDYA'DA KIZILCAHAMAM
NİNO ANAOKULU
KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ 100. YIL EĞİTİMCİ NURAY YEŞİL MÜZESİ
HOCALI ANIT PARK MÜZE
TESİSLERİMİZ
HIZLI ERİŞİM