Yükleniyor...
Şifa Kaynağı, Doğa ve Termal Cenneti Yeşil Kızılcahamam

ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Eklenme : 6.12.2016   -   Okunma : 1147

Meclis gündemindeki maddeler görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı.

Belediyemiz Meclisi, 2016 yılı Aralık ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere

06 Aralık 2016 Salı günü saat: 10.00’da, Büyük Kaplıcanın arka kısmındaki Meclis salonunda toplandı.

Meclis gündemindeki maddeler görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı.

 

G Ü N D E M                                 :     

  1-  Yoklama ve Açılış,

  2-  Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3-Belediyemiz Meclisinin 01.11.2016 Tarih ve 141 Sayılı toplantısında; Ankara İli Kızılca- hamam İlçesi, İsmetpaşa Mahallesinde kain 41 ada sayılı imar planında konut alanı ola- rak ayrılan alanın Ticaret + Konut Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin yaptırılan ve ekte plan bilgisi ve belgeleri sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar planının teklif niteliğinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulmak üzere 1/1000 ölçekli uygulama imar planının da teknik yönden incelenmek üzere Komisyona sevk edildiğinden, konuya ilişkin “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” raporunun görüşülmesi,

4-Belediyemiz Meclisinin 01.11.2016 Tarih ve 135 Sayılı toplantısında; Eğitim, Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu”nun çalışmalarına devam ettirilmesine karar verilmiş olup, ayrıca İlçemizin 109 Mahallesinde tarihlere dayanan ve ortaya çıkarılmamış kültür hazi- nelerinin araştırılarak, sergilenmesi amacıyla gerekli çalışma ve incelemelerin yapılması için Belediyemiz Meclisinin 01.11.2016 Tarih ve 144 Sayılı toplantısında komisyona sevk edildiğinden, konuya ilişkin “Eğitim, Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu” raporunun görüşülmesi,

5-Belediyemiz Meclisinin 01.11.2016 Tarih ve 134 Sayılı toplantısında; Yıldırım Yağlıca Mahallesinin Evegiren Sokağının isminin “Göktaş Sokağı” olarak değiştirilmesine karar verilmiş olup, ayrıca 109 Mahalleden oluşan İlçemizde araştırmalar yaparak sokak, park vb. yerlere isim verilmesi veya isim değişikliği amacıyla gerekli çalışmaların başlatıl- ması için Belediyemiz Meclisinin 01.11.2016 Tarih ve 145 Sayılı toplantısında komis- yona sevk edildiğinden, konuya ilişikin “Ad Verme Komisyonu” raporunun görüşülmesi,

6-Belediyemiz Meclisinin 01.11.2016 Tarih ve 136 Sayılı toplantısında; İlçemiz Pazar, Yukarıkaraören, Pazar Kınık, Otacı ve Çeştepe Mahallelerinin eksikliklerinin tespiti için hazırlanan komisyon raporu kabul edilmiş olup, ayrıca Belediyemiz Meclisinin 01.11.2016 Tarih ve 147 Sayılı toplantısında ise; Köy iken Mahalleye dönüşen İlçemiz İğmir, İğdir, Esenler, Uğurlu ve Akdoğan Mahallelerinin eksikliklerinin tespiti için komisyona sevk edildiğinden, konuya ilişkin “Kırsal Kalkınma ve Hizmet Götürme Komisyonu” raporunun görüşülmesi,

7-İlçemiz Kızılcahamam içerisinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre veya

        yine 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15. ve 16. Maddesine göre yapılan imar uygulamaları

        ve düzenlemeleri sonucunda oluşan Yenice Mahallesinde kain 144 ada 387 parsel sayılı

        534,50 m2 miktarındaki taşınmaz malda bulunan 28,21 m2 Belediye hissesinin, hissedar- 

      larına satışının yapılması hususunun görüşülmesi,

8-6360 Sayılı Kanun’un verdiği yetkiye dayanarak, Ankara Valiliği Devir, Tasfiye ve Pay- laştırma Komisyonu tarafından Belediyemize devri yapılan gayrimenkullerin bulunduğu bazı Mahallelerde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 22/A Maddesi gereğince kadastro yenilemesi yapıldığından dolayı, İlçemiz Gümele Mahallesinde kain mülkiyeti Belediye- mize ait 1338 parsel sayılı 540 m2 miktarındaki taşınmaz malda da 22/A çalışması yapıl- mış ve sonucunda 223 ada 4 parsel sayılı 1889,82 m2 miktarındaki taşınmaz mal olarak tescil edilmiştir. Bu nedenle Gümele Mahallesinde kain 223 ada 4 parsel sayılı 1889,82 m2 miktarındaki taşınmaz malın satışının yapılması yada 10 yıllığına kiraya verilmesi hususunun görüşülmesi, 

9-Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Belediyemize gönderilen 16.11.2016 Tarih ve 45667 Sayılı yazıya istinaden yine aynı Kurum tarafın- dan hazırlanıp Belediyemize sunulan Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Yenice Mahalle- sinde kain 26 ada 34 parsel sayılı taşınmaz üzerinde çekme paylarının düzenlenmesine ilişkin yapılan revizyonun görüşülerek karara bağlanması hususu,

10-4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun değişik 32. Maddesi hükümleri çerçevesinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere, Belediye Başkanı Sayın Muhittin GÜNEY’e, Belediyemizde en çok üyeye sahip yetkili Sendika ile sözleşme yapma yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesi,  

11-Dilek, Temenniler ve Kapanış.

 İLANLAR
E-BELEDİYE
MAHALLELERİMİZ
FAALİYET RAPORLARI
ARAMIZDAN AYRILANLAR
NİNO ANAOKULU
KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ 100. YIL EĞİTİMCİ NURAY YEŞİL MÜZESİ
HOCALI ANIT PARK MÜZE
TESİSLERİMİZ