Yükleniyor...
Şifa Kaynağı, Doğa ve Termal Cenneti Yeşil Kızılcahamam

EKİM AYI BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Eklenme : 3.10.2017   -   Okunma : 1199

Belediyemiz Meclisi, 2017 yılı Ekim ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususları görüşmek üzere 03.10. 2017 Salı günü toplandı.

EKİM AYI BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Belediyemiz Meclisi, 2017 yılı Ekim  ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere, 03.10. 2017 tarihinde Salı günü saat: 10.00’da Yeni Belediye Hizmet Binası Meclis Salonu’nda yapıldı.

G Ü N D E M                                 :       

            

1- Yoklama ve Açılış,

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3- Belediyemizin 2018-2019 ve 2020 yıllarına ait Tahmini Gelir ve Gider Bütçesinin “Plan ve 

    Bütçe Komisyonu”na sevkinin görüşülmesi,

4- Belediyemiz Meclisinin 01.08.2017 Tarih ve -112- Sayılı toplantısında; İlçemizin 109

    Mahallesinde bulunan park, cadde, sokak çeşme vb. gibi isim verilebilecek yerlerin belir-

    lenmesi çalışmalarının devam ettirilmesi için Komisyona sevk edildiğinden, konuya ilişkin

    “Ad Verme Komisyonu” raporunun görüşülmesi,

5- Belediyemiz Meclisinin 01.08.2017 Tarih ve -114- Sayılı toplantısında; İlçemiz Bağören,

    Çeltikçi, Kızılcaköy ve Demirciören Mahallelerinde ortaya çıkarılmamış olan kültür hazi-

    nelerinin araştırılması çalışmalarının devam ettirilmesi için Komisyona sevk edildiğinden             

    konuya ilişkin “Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Komisyonu” raporunun görüşülmesi,

6- Belediyemiz Meclisinin 01.08.2017 Tarih ve -115- Sayılı toplantısında; İlçemizdeki engel-

    lilerle ilgili envanter çalışmalarının devam ettirilmesi için Komisyona sevk edildiğinden             

    konuya ilişkin “Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Komisyonu” raporunun görüşülmesi,

7- Belediyemiz Meclisinin 01.08.2017 Tarih ve -116- Sayılı toplantısında; Cumhurbaşkanı-

    mız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın yüksek himayelerinde 15 Mart 2017 tarihinde

    yapılan toplantıyla 2017 yılı “Dilimiz Kimliğimizdir” başlığıyla “Türk Dili Yılı” olarak    

    ilan edilmiştir. Başbakanlığımızın 2017/9 Sayılı Genelgesine göre; İlçemiz Kızılcaha-

    mam’da “Dilimiz Kimliğimizdir” diyerek ilan, reklam ve tanıtım tabelalarının, işyeri isim

    ve unvanlarının Genelgeye aykırı olanlarının Komisyon marifetiyle tespit edilmesi çalış-   

    malarının devam edilmesi için “Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Komisyonu”na sevk edil-

    diğinden, konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

8- Belediyemiz Meclisinin 01.08.2017 Tarih ve -118- Sayılı toplantısında; 6360 Sayılı Kanun

    ile Belediyemize bağlanan Mahallelerde 22/A çalışması olduğunda, Komisyon çalışmaları-

    na tekrar başlanılmasına karar verildiğinden, konunun “İmar ve Bayındırlık Komisyonu”na  

    sevk edildiğinden dolayı, mevzu Komisyon raporunun görüşülmesi,

9-  Belediyemiz Meclisinin 01.08.2017 Tarih ve -120- Sayılı toplantısında; İlçemiz Yenice

      Mahallesinde kain 344 ada 7 parsel sayılı taşınmaz mal meri 1/1000 ölçekli imar planında

      konut alanı olarak ayrılan taşınmazın, yeşil alan olarak tanzim edilmesine ilişkin 1/1000

      ölçekli uygulama imar plan tadilatının incelenmesi için “İmar ve Bayındırlık Komisyonu”

      na sevk edildiğinden, konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

10- Belediyemiz Meclisinin 01.08.2017 Tarih ve -121- Sayılı toplantısında; Köy iken Mahal-

     leye dönüşen; Yakakaya, Kuşçuören, Yukarıada, Ciğirler, Kızılcaören ve Yanık Özbekler

     Mahallelerinin eksikliklerinin tespit edilmesi için “Kırsal Kalkınma ve Hizmet Götürme

     Komisyonu”na sevk edildiğinden, konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

11- Kızılcahamam Belediye Meclisinin 04.04.2017 Tarih ve 60 Sayılı Kararı ile; 6360 Sayılı

      Yasa ile İlçemiz Kızılcahamam’a bağlı Berçinyayalar, Beşkonak (Gürcü), Ciğirler, Eğerli-

      başköy, Otacı ve Pazar Mahallelerinde 3402 Sayılı Kanun’un 22/a Maddesine istinaden

      yapılacak olan uygulama işlemlerinde, 22/a uygulama ekipleriyle birlikte görev yapmak

      üzere öncelikle tapulama veya kadastro çalışmalarında görev almış bilirkişilerden olmak

      üzere ekte sunulan Kadastro Müdürlüğünün 06.02.2017 Tarih ve E.287469 Sayılı yazıla-

      rında belirtilen şartlara uygun olarak her Mahalle için 6’şar adet bilirkişi belirlenmiş idi.

      Bu kerre; Kadastro Müdürlüğünün 21.08.2017 Tarih ve 1869242 Sayılı yazısı ile

      04.04.2017 Tarih ve 60 Sayılı Meclis Kararı ile belirlenen Berçinyayalar Mahallesinden

      Ali Osman KARADAŞ, Ciğirler Mahallesinden Osman ALBAYRAK ile Otacı Mahalle-

      sinden Kemal KAYA’nın sağlık sorunları sebebiyle yemine gelmedikleri anlaşıldığından

      dolayı bu kişilerin yerine 22/a uygulama ekipleriyle birlikte görev yapmak üzere öncelik-

      le tapulama veya kadastro çalışmalarında görev almış bilirkişilerden olmak üzere, yeni

      bilirkişilerin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

12- Belediyemiz Spor Kulübü güreşçisi Cavit ACAR, Yunanistan’ın Atina kentinde düzen-

     lenen Yıldızlar Dünya Şampiyonasında 58 kg’da Bronz madalya kazanarak Dünya 3.

     sü olduğundan, Güreşçimiz Cavit ACAR ile Güreş Hocası Mehmet ÇETİN’in Beledi-

     yemiz bütçesinden ödüllendirilmesi hususunun görüşülmesi,

13- Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Karşıyaka Mahallesinde kain 289 ada üzerindeki imar

     planında Sosyo Kültürel Tesis Alanı olarak ayrılan mülkiyeti Kızılcahamam Belediyesine

     ait taşınmaz üzerine Seyir Tepesi Rekreasyon Projesi kapsamında kurulan Kızılcahamam

     Belediyesi Demokrasi Şehidi İbrahim ATEŞ Seyir Tepesi ve Sosyal Tesisi’nin restoran,

     (alkolsüz), cafe, sosyal tesis, (düğün salonu, toplantı, konferans salonu… vb.) gibi amaç-

     larla kullanılmak üzere, 2886 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri gereğince -10- yıllığına

     kiraya verilmesi hususunun görüşülmesi,

14- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz esnaflarında icarda bulunan dükkan devirlerinde O

     ayki kira tutarının on katı alan, on katı satan ödemektedir. Belediyemize gelir getirmesi

     açısından akraba aralarındaki devirlerinden de ücret alınması hususunun görüşülmesi,

15- Belediyemize ait Kaplıcalarda 15.10.2017 ila 15.05.2018 tarihleri arasında Pazartesi ve

     Perşembe günleri mevcut fiyatın % 50’si oranında indirim yapılarak “Halk Günü” uygu-

     lamasının başlatılması hususunun görüşülmesi,

16- 6360 Sayılı Onüç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Ka-

      nun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamın-

      da İlçemiz Kızılcahamam’a bağlı Köyler ve Beldeler Belediyemize Mahalle olarak bağ-

      lanmıştır. Bu kapsamda tüzel kişilikleri Belediyelikleri sona eren Köy ve Beldelerin mal-

      ları ilgilisine göre Ankara Valiliğinin 19.12.2012 Tarih ve 28417 Sayılı Olur’ları ile kuru-

      lan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından Belediyesine, Maliye Hazinesi-

      ne, Büyükşehir Belediye Başkanlığına ya da İçişleri Bakanlığına devredilmiştir.

      Bu kapsamda Belediye Başkanlığımıza devri yapılan İlçemiz Kızılcahamam Pazar Mahal-  

      lesinde kain 1768 parsel sayılı 296 m2 miktarındaki taşınmaz mal üzerindeki binanın yu-

      karıda bahsi geçen Yasadan önce köy konağı olarak kullanılan kısmının sosyal tesis olarak

      2886 Sayılı Yasa’nın ilgili maddeleri gereğince -10- yıllığına kiraya verilmesi hususunun

      görüşülmesi,

17- Kızılcahamam Belediye Meclisinin 02.12.2014 Tarih ve 166 Sayılı Kararı ile; 6360 Sayılı

      Onüç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun

      Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 01.04.2016

      tarihinden itibaren İlçemize ait 104 adet Köy Belediyemize Mahalle olarak bağlandığın-

      dan dolayı 104 adet Mahallenin hali hazır harita, zemin etüdü, imar planı ve imar uygula-

      malarının Belediyemizce yapılmasına karar verilmiş idi.

      Bu kerre; Kızılcahamam İlçesi Demirciören Mahallesi Güzelleştirme ve Kalkındırma Der-

      neğinin 19.09.2017 tarihli dilekçesi ile Demirciören Mahallesinin kalkınması amaçlı ola-

      rak imar planı yapılması istendiğinden, söz konusu Mahallede hali hazır harita, zemin etü-

      dü, imar planı ve imar uygulamalarının Belediyemizce yapılması ya da yaptırılması husu-

      sunun görüşülmesi,   

18- Dilek, Temenniler ve Kapanış.İLANLAR
E-BELEDİYE
MAHALLELERİMİZ
FAALİYET RAPORLARI
ARAMIZDAN AYRILANLAR
NİNO ANAOKULU
KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ 100. YIL EĞİTİMCİ NURAY YEŞİL MÜZESİ
HOCALI ANIT PARK MÜZE
TESİSLERİMİZ