Yükleniyor...
Şifa Kaynağı, Doğa ve Termal Cenneti Yeşil Kızılcahamam

OCAK AYI BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Eklenme : 3.01.2018   -   Okunma : 923

Belediyemiz Meclisi, 2018 yılı Ocak ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere, 03 Ocak 2018 tarihinde Çarşamba günü saat: 10.00’da, Belediye Hizmet binası Başkanlık katındaki toplantı salonunda yapıldı.

GÜNDEM

1- Yoklama ve Açılış,

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3-Belediyemiz Meclisinin 05.12.2017 Tarih ve 160 Sayılı toplantısında; İlçemiz Mahallelerinden; Ciğirler, Kızılcaören, Yanıközbekler ve Bulak Mahallelerinde ortaya çıkarılmamış olan kültür hazinelerinin araştırılması için Komisyona sevk edildiğinden, konuya ilişkin “Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Komisyonu” raporunun görüşülmesi,

4-Belediyemiz Meclisinin 05.12.2017 Tarih ve 162 Sayılı toplantısında; Cumhur- başkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın yüksek himayelerinde 15 Mart 2017 tarihinde yapılan toplantıyla, 2017 yılı “Dilimiz Kimliğimizdir” başlığıyla “Türk Dili Yılı” olarak ilan edilmiştir. Başbakanlığımızın 2017/9 Sayılı Genelgesine göre; İlçe- mizde “Dilimiz Kimliğimizdir” diyerek ilan, reklam ve tanıtım tabelalarının, işyeri isim ve ünvanlarının Genelgeye aykırı olanlarının Komisyon marifetiyle tespit edilmek üzere “Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Komisyonu”na sevk edildiğinden, konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

5- Belediyemiz Meclisinin 05.12.2017 Tarih ve 169 Sayılı toplantısında; İlçemizin 109 mahalleden ibaret olduğu, ancak bu Mahallelerimizin içerisinde ilginç isimlerin bulun- duğundan, bu isimlerin nereden geldiği ve bu isimlerin verildiğinin araştırılması için Komisyona sevk edildiğinden, konuya ilişkin “Ad Verme Komisyonu” raporunun görü- şülmesi,

6- Belediyemiz Meclisinin 05.12.2017 Tarih ve 170 Sayılı toplantısında; Köy iken Ma-halleye dönüşen; Gebeler, Berçinyayalar, Berçinçatak, Şahinler ve Süleler Mahallelerin-deki yangın hidrantlarına bakılarak, eksikliklerinin tespiti için Komisyona sevk edildi-ğinden, konuya ilişkin “Kırsal Kalkınma ve Hizmet Götürme Komisyonu” raporunun görüşülmesi,

7- Belediyemiz Meclisinin 05.12.2017 Tarih ve 167 Sayılı toplantısında; İlçemiz Demirciviran (Demirciören) Mahallesinde kain 142 ada 6 parsel sayılı 115.000 m2 yüzölçümlü ham toprak vasıflı taşınmaz mal üzerinde yaptırılan ve ekte plan bilgi ve belgeleri sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar planının teklif niteliğinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulmak üzere, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının da teknik yönden incelenmek üzere “İmar ve Bayındırlık Komisyonu”na sevk edildiğinden, konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

 

8- Belediyemizde “Kısmi Zamanlı Sözleşmeli” olarak görev yapmakta olan Doktor Mustafa DİNÇTÜRK ’ün 2018 yılında Belediyemizde  “Kısmi Zamanlı Sözleşmeli” olarak çalıştırılması ile Belediyemiz bünyesinde 2017 yılında “Tam Zamanlı Sözleş- meli” olarak çalışan; 1- Zeliha UĞURLU (Harita Teknikeri), 2- Serkan DEMİRHAN (Peyzaj Teknikeri), 3- Cenk  GÜNGÖR’ün (İnşaat Teknikeri) 2018 yılında “Tam Zamanlı Sözleşmeli” olarak çalıştırılmasının görüşülmesi,

9- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun  14, 74. ve 75. Maddesi, 7061 Sayılı Kanun’un 85. Maddesi,6360 Sayılı Kanun, 6495 Sayılı Kanun’un 100. Maddesi ve diğer ilgili Kanunlar kapsamında, zaman zaman ihtiyaçları nedeniyle Belediyemizden talepleri olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, gerektiğinde öğrencilere, amatör spor kulüplerine, dernek ve vakıflara, İlçemiz Kızılcahamam’ın 109 Mahal- lesinde bulunan mabetler (cami, mescit), mahalle sosyal tesis (köy konağı), mezarlık, çeşme, su kuyusu, su depoları gibi, mahalli müşterek nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak, eğitim kurumları (ilk, orta, lise ve yüksekokul vs.) yurtlar, okul, pansiyon, hastane vb. umuma hizmet eden, ihtiyacı olan yerlerin, tadilat, tamirat, bakım, onarım ve yapım işleri için Belediyemiz Bütçesinin elverdiği ölçüde, 2018 yılında yardım yapılması hususunun görüşülmesi,

10- Belediyemizin Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında Jeotermal Kaynaklar intibakı teminatı işinde İller Bankası A.Ş. tarafından düzenlenen 28.01.2008 Tarih ve 210192 Sayıl 120.000.-TL’lik kesin teminat mektubunun 10 yıllık süresi 28.01.2017 tarihinde bittiğinden, Belediyemiz Jeotermal Mineralli Kaynaklar intibakı teminatı işinde kullanılmak üzere ve Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koor- dinasyon Başkanlığına verilmek üzere İller Bankası A.Ş’den 150.000.-TL’lik kesin teminat mektubu almak için Belediye Başkanı Sayın Muhittin GÜNEY’e yetki veril- mesi hususunun görüşülmesi,

11- Yatırım, Cari Borç ve Personel ödemeleri işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş’den 1.500.000.00- (Birmilyonbeşyüzbin) TL. (faiz hariç) gayri nakdi kredi kullanıl- masına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemeleri İller Bakası A.Ş’den teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve % 100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu kredi ile elde edilen tesis, inşaat ve nevi gayrimenkul ile araç gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş’nce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü  gelir, hak ve alacaklarının İller Bankası A.Ş’ne rehin vermeye, İller Bankası A.Ş’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Sayın Muhittin GÜNEY’e yetki verilmesi husu- sunun görüşülmesi,

 

12- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin  22. Maddesi gereği Belediyemizin 2017 yılı gelir ve giderler ile bun- lara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetim için Meclis Üyeleri arasından seçilerek “Denetim Komisyonu” seçimi için;

a)Tasnif Heyeti Seçilmesi,

b)Denetim Komisyonuna gizli oy ile -5- Üye seçilmesi,

13- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesine göre 2018 yılında kurulması ihtiyaç olabilecek “İhtisas Komisyonlarının” kurulması için;

a)Kurulacak Komisyon yada Komisyonların belirlenmesi,

b)Belirlenen Komisyon yada Komisyonlara üyelerin seçilmesi,

14- Bilindiği gibi Tunus’un başkent İlçelerinden biri olan Soukra Belediyesi ile İlçemiz Kızılcahamam Belediyesinin “Kardeş Şehir” olmasına ve Kardeş Şehir ilişkisi kurulmasına, Belediyemiz Meclisinin 02.11.2017 Tarih ve 154 Sayılı toplantısında oy- birliği ile karar verilmiş bulunduğundan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 74. Maddesi ve 18. Maddesinin (p) Fıkrasına göre Soukra Belediyesi ile Kardeş Şehir olmamız için 09.11.2017 Tarih ve 98696813-5554 Sayılı yazımız, T.C. İçişleri Bakanlığından izin alınmak üzere Kızılcahamam Kaymakamlığına gönderilmişti.  Kardeş Şehir olunması ile ilgili talebimize T.C. İçişleri Bakanlığımızın 29.11.2017 Tarih ve 23258470 Sayılı tensipleri ile ONAY verilmiştir. Soukra Belediyesi ile karşılıklı “Kardeş Şehir” protokolünü imzalamak ve ilk Kardeş Şehir adımlarını Soukra’da atmak üzere, Soukra

Belediyesince gönderilecek davet yazısına göre Soukra’ya gidilmesinin görüşülmesi,  

15- Dilek, Temenniler ve Kapanış.

 

 

 

 

 İLANLAR
E-BELEDİYE
MAHALLELERİMİZ
FAALİYET RAPORLARI
ARAMIZDAN AYRILANLAR
NİNO ANAOKULU
KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ 100. YIL EĞİTİMCİ NURAY YEŞİL MÜZESİ
HOCALI ANIT PARK MÜZE
TESİSLERİMİZ