Yükleniyor...
Şifa Kaynağı, Doğa ve Termal Cenneti Yeşil Kızılcahamam

NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Eklenme : 3.04.2018   -   Okunma : 972

Belediyemiz Meclisi, 2018 yılı Nisan ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere, 03 Nisan 2018 tarihinde Salı günü saat: 10.00’da, Belediye Hizmet binası Başkanlık katındaki toplantı salonunda yapıldı.

G Ü N D E M                                 :                    

  1- Yoklama ve Açılış,

 

  2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

 

3- 2017 Yılı Kızılcahamam Belediyesi Belediye Başkanı’nın yıllık “Faaliyet Raporu”nun görüşül-          

    mesi,

 

4- 2017 Yılı Kızılcahamam Belediyesi “Denetim Komisyonu” raporunun okunarak, Meclisin bilgi-

    lendirilmesi,  

 

5- Meclis Üyeleri arasından 1 yıllığına gizli oy ile 2 Encümen Üyesinin seçilmesi,

 

  6- Meclis Üyeleri arasından 1 yıllığına “İmar ve Bayındırlık Komisyonu”na 5 Üye’nin seçilmesi,

      

  7- Meclis Üyeleri arasından 1 yıllığına “Plan ve Bütçe Komisyonu”na 5 Üye’nin seçilmesi,

 

  8- Belediyemiz Meclisinin 02.03.2018 Tarih ve -28- Sayılı toplantısında; İlçemiz Mahallelerinde bu

      güne kadar ortaya çıkarılmamış olan kültür hazinelerinin araştırılmasına ilişkin “Sosyal Yardım-

      laşma ve Eğitim Komisyonu” raporunun görüşülmesi,

 

  9-Belediyemiz Meclisinin 02.03.2018 Tarih ve -29- Sayılı toplantısında; Mahallelerimiz içerisinde

     ilginç Mahalle isimlerinin bulunduğu, bu isimlerin nereden geldiği ve bu isimlerin verildiğinin

     araştırılmasına ilişkin “Ad Verme Komisyonu” raporunun görüşülmesi,

 

10- Belediyemiz Meclisinin 02.03.2018 Tarih ve -30- Sayılı toplantısında; İlçemizin 109 Mahallesi-

      nin sağlıklı bir şekilde temizlik ve çevre koruma hizmetlerinin ne şekilde yürütüldüğünün, çöp

      muhafazalarının ve konteynerlerinin yeterli olup olmadığının araştırılmasına ilişkin “Çevre Ko-

      ruma ve Temizlik Hizmetleri Komisyonu” raporunun görüşülmesi,

 

11- Belediyemiz Meclisinin 02.03.2018 Tarih ve -31- Sayılı toplantısında; Tatil ve turizm beldesi  

olan İlçemizin daha iyi bir konuma getirilmesi, turizmi teşvik edici unsurların geliştirilmesi için

gerekli çalışmaların ve araştırmaların yapılmasına ilişkin “İlçemiz Turizmini Geliştirme ve Araş- tırma Komisyonu” raporunun görüşülmesi,

 

12 -Belediyemiz Meclisinin 02.03.2018 Tarih ve -34- Sayılı toplantısında; Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Yenice Mahallesinde kain 141 ada 68, 55 parseller ile 130 ada 840-30 ve 874 parsel sayılı meri imar planında ayrık nizam 5 katlı konut alanı olarak ayrılan alanın bitişik nizam 5 katlı konut alanı olarak düzenlenmesine ilişkin yaptırılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının teknik yönden incelenmek üzere “İmar ve Bayındırlık Komisyonu”na sevk edildiğinden, söz konusu Komisyon raporunun görüşülmesi,           

13 -Belediyemiz Meclisinin 02.03.2018 Tarih ve -35- Sayılı toplantısında; Ankara İli Kızılcahamam İlçesi İsmetpaşa Mahallesinde kain 638 ada 9 parsel sayılı meri imar planında konut alanı olarak ayrılan alanın Özel Yurt Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin yaptırılan 1/5000 ölçekli nazım imar planının teklif niteliğinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulmak üzere, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının da teknik yönden incelenmek üzere “İmar ve Bayındırlık Komisyonu”na sevk edildiğinden, söz konusu Komisyon raporunun görüşülmesi,

 

14 - Belediyemiz Meclisinin 02.03.2018 Tarih ve -38- Sayılı toplantısında; İlçemiz Bağören, Gümele, Bağlıca, Aşağı Ada ve Çakmak Örencik Mahallelerindeki yangın hidrant ve hortumlarının bakılarak eksikliklerin tespitine ilişkin “Kırsal Kalkınma ve Hizmet Götürme Komisyonu” rapo- runun görüşülmesi,

 

15- Belediyemiz Meclisinin 02.03.2018 Tarih ve -39- Sayılı toplantısında; İlçemiz içerisinde bir sokak tespiti yapılarak, isim değişikliği ile adının “Zeytin Dalı Sokağı” olarak değiştirilmesi hususu, “Ad Verme Komisyonu”na sevk edildiğinden, söz konusu Komisyon raporunun görü- şülmesi,

 

16 - İlçemiz Kızılcahamam içerisinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre veya yine 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15. ve 16. Maddesine göre yapılan imar uygulamaları ve düzen- lemeleri sonucunda oluşan Yenice Mahallesinde kain mülkiyeti Kızılcahamam Belediyesine ait 160013 ada 5 parsel sayılı 4.521,00 m2 miktarındaki taşınmaz malın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince satışının yapılması hususunun görüşülmesi,

 

17 - İlçemiz Kızılcahamam içerisinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre veya yine 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15. ve 16. Maddesine göre yapılan imar uygulamaları ve düzenlemeleri sonucunda oluşan Yenice Mahallesinde kain 394 ada 20 parsel sayılı 1.092,87 m2 miktarındaki taşınmaz malda bulunan 2,16 m2 Belediye hissesinin, hissedarlarına satışının yapıl- ması hususunun görüşülmesi,

 

18 - Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Yenice Mahallesinde kain mülkiyeti Kızılcahamam Belediye Başkanlığına ait 725 ada 2 parsel sayılı taşınmaz malın meri imar planında Sosyo Kültürel Tesis Alanı olarak görünen kısmında İlçe Emniyet Müdürlüğünün 02.03.2018 Tarih ve 13 Sayılı yazılı talepleri doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü Hizmet Alanı olarak hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planının teklif niteliğinde Ankara Büyükşehir Belediyesine sunulması ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planının ise onaylanması hususunun görüşülmesi,

 

19 - Kızılcahamam Belediye Meclisinin 23.01.2013 Tarih ve 17 Sayılı Kararı ile İsmetpaşa Mahal- lesine kain mülkiyeti Kızılcahamam Belediyesine ait 59 ada 217 parsel sayılı 538,554 m2 büyük- lüğündeki taşınmazın “Üniversite veya Yüksekokul ve bunlara bağlı ek bina, spor tesisi, yurt binası vb.” yapılmak kaydı ve şartı ile Gazi Üniversitesine verilmesine ve tapunun verildiği tarih- ten itibaren 5 yıl içinde yapılmasına, 5 yıl içinde yapılmadığı tespit edildiğinde söz konusu bu Meclis Kararından rücu edilerek arsanın geri alınmasına, bu hususta protokol yapılmasına tapuya şerh düşülerek tapu devri yapılmasına karar verilmiştir. Belediye Başkanlığımızın Tapu Sicil Müdürlüğüne 05.04.2013 tarihli yazısı ile de tapu devri yapılmıştır. Gazi Üniversitesi ile yapılan görüşmeler neticesinde Gazi Üniversitesi tarafından 59 ada 217 parsel üzerine Üniversite ile alakalı inşaata başlanacağı belirtilmiş, bu konuda süre uzatımı için Belediyemize talepte bulunul- muştur. Bu kerre; Kızılcahamam Belediye Meclisinin 23.01.2013 Tarih ve 17 Sayılı Kararı ile devri yapılan 59 ada 217 parsel sayılı taşınmazın 05.04.2018 tarihinde dolacak süresinin “Üniversite, Yüksekokul ve bunlara bağlı ek bina, spor tesisi, yurt binası vb.” tesisler yapılmak şartı ile süresinin uzatılması hususunun görüşülmesi,

 

20 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.

 

 

 

 İLANLAR
E-BELEDİYE
MAHALLELERİMİZ
FAALİYET RAPORLARI
ARAMIZDAN AYRILANLAR
NİNO ANAOKULU
KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ 100. YIL EĞİTİMCİ NURAY YEŞİL MÜZESİ
HOCALI ANIT PARK MÜZE
TESİSLERİMİZ