Yükleniyor...
Şifa Kaynağı, Doğa ve Termal Cenneti Yeşil Kızılcahamam

OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Eklenme : 3.01.2019   -   Okunma : 1027

Belediyemiz Meclisi, 2019 yılı Ocak ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek

Belediyemiz Meclisi, 2019 yılı Ocak ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere, 03 Ocak 2019 tarihinde Perşembe günü saat: 10.00’da, Belediye Hizmet Binası Başkanlık katındaki toplantı salonunda yapıldı.

GÜNDEM;

1- Yoklama ve Açılış,

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3- Belediyemiz Meclisinin 04.12.2018 Tarih ve 142 Sayılı toplantısında; Mahallelerimiz

    içerisinde ilginç Mahalle isimlerinin bulunduğu, bu isimlerin nereden geldiğinin ve

    verildiğinin araştırılması hususu “Ad Verme Komisyonu”na sevk edilmiş olduğundan

    konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

4-Belediyemiz Meclisinin 04.12.2018 Tarih ve 143 Sayılı toplantısında; İlçemizin 109   
    Mahallelerinin sağlıklı bir şekilde temizlik ve çevre koruma hizmetlerinin ne şekilde yürü-

    tüldüğünün, çöp muhafazalarının ve konteynırlarının yeterli olup olmadığının araştırılması

    hususu “Çevre Koruma ve Temizlik Hizmetleri Komisyonu”na sevk edilmiş olduğundan,   

    konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

5- Belediyemiz Meclisinin 04.12.2018 Tarih ve 146 Sayılı toplantısında; Kızılcahamam Bele-

    diye Meclisinin 03.09.2014 Tarih ve 127-128 sayılı kararları ile 5393 Sayılı Belediye Ka-

    nunu’nun 73. Maddesine istinaden, Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Yenice ve Karşıyaka

    Mahalleleri Büyük Hamam ve Kadirbey Bölgeleri Kentsel Dönüşüm ve gelişim projesine

    başlanılmış, Kızılcahamam Belediye Başkanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasın-

    da 09.03.2017 tarihinde protokol imzalanmıştır. Yenice ve Karşıyaka Mahalleleri sınırları

    içerisinde yaklaşık 18.01 hektarlık alanın 5393 Sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesi uya-

    rınca Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak alınan 15.08.2017 Tarih ve 2017/10711

    Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 16.09.2017 Tarih ve 30182 Sayılı Resmi Gazete’de yayım-

    lanarak yürürlüğe de girmiştir. Bu kapsamda Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Yenice Ma-

    hallesi ve Karşıyaka Mahalleleri Büyük Hamam ve Kadirbey bölgeleri Kentsel Dönüşüm 

    ve Gelişim Projesi 1. Etap için Belediyemizce hazırlatılan 1/5000 ölçekli revizyon nazım

    imar planının teklif niteliğinde Ankara Büyükşehir Belediyesine sunulması ile 1/1000 öl-

    çekli revizyon uygulama imar planının ise onaylanmasının teknik yönden incelenmesi için     

    “İmar ve Bayındırlık Komisyonu”na sevk edildiğinden, konuya ilişkin Komisyon raporu-

    nun görüşülmesi,

6-   Belediyemiz Meclisinin 04.12.2018 Tarih ve 147 Sayılı toplantısında; Ankara İli Kızılca-  

      hamam İlçesi merkez Mahallelerde turizm sınırları içerisinde kalan alanlarda Belediye-

      mizce hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının ve 1/1000 ölçekli uygulama imar

      planlarının Kültür ve Turizm Bakanlığına onaya sunulmak üzere, teknik yönden incelen-

      mesi için “İmar ve Bayındırlık Komisyonu”na sevk edildiğinden, konuya ilişkin Komis-

      yon raporunun görüşülmesi,

7-   Belediyemizde “Kısmi Zamanlı Sözleşmeli” olarak görev yapmakta olan Doktor Mustafa

      DİNÇTÜRK’ün 2019 yılında Belediyemizde “Kısmi Zamanlı Sözleşmeli” olarak çalış-

      tırılması ile Belediyemiz bünyesinde 2018 yılında “Tam Zamanlı Sözleşmeli” olarak çalı-   

      şan; 1- Zeliha UĞURLU (Harita Teknikeri),  2- Serkan DEMİRHAN (Peyzaj Teknikeri),

      3- Cenk GÜNGÖR’ün (İnşaat Teknikeri) 2019 yılında da “Tam Zamanlı Sözleşmeli” ola-    

      rak çalıştırılmasının görüşülmesi,

8-  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun  14, 74. ve 75. Maddesi, 7061 Sayılı Kanun’un 85.Mad- 

     desi, 6360 Sayılı Kanun, 6495 Sayılı Kanun’un 100. Maddesi ve diğer ilgili Kanunlar kap-    

     samında, zaman zaman ihtiyaçları nedeniyle Belediyemizden talepleri olan tüm Kamu Ku-  

     rum ve Kuruluşlarına, Sivil Toplum Kuruluşlarına, gerektiğinde öğrencilere, Amatör Spor

     Kulüplerine, Dernek ve Vakıflara, İlçemiz Kızılcahamam’ın 109 Mahallesinde bulunan

     mabetler (cami, mescit), Mahalle Sosyal Tesis (köy konağı), mezarlık, çeşme, su kuyusu,

     su depoları gibi, mahalli müşterek nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak, eğitim kurumları (ilk,

     orta, lise ve yüksekokul vs.) yurtlar, okul, pansiyon vb. umuma hizmet eden, ihtiyacı olan

     yerlerin, tadilat, tamirat, bakım, onarım ve yapım işleri için Belediyemiz Bütçesinin elver-

    diği ölçüde, 2019 yılında yardım yapılması hususunun görüşülmesi,

9- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeli-

   ğinin 22. Maddesi gereği Belediyemizin 2018 yılı gelir ve giderler ile bunlara ilişkin hesap

   kayıt ve işlemlerinin denetimi için Meclis Üyeleri arasından seçilerek “Denetim Komis-

   yonu” seçimi için;

  1. Tasnif Heyeti Seçilmesi,
  2. Denetim Komisyonuna gizli oy ile -5- Üye seçilmesi,

 

10-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeli-

     ğinin 21. Maddesine göre 2019 yılında Mahalli İdareler Genel Seçimlerine kadar görev 

     yapmak üzere kurulması ihtiyaç olabilecek İhtisas Komisyonlarının kurulması için;

  1. Kurulacak Komisyon yada Komisyonların belirlenmesi,
  2. Belirlenen Komisyon yada Komisyonlara üyelerin seçilmesi,

11-İlçemiz Kızılcahamam içerisinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre veya

     yine 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15. ve 16. Maddesine göre yapılan imar uygulamaları

     ve düzenlemeleri sonucunda oluşan Yenice Mahallesinde kain 160014 ada 10 parsel sayılı 

     192,65 m2 miktarındaki taşınmaz malda bulunan 22,30 m2 Belediye hissesinin, hissedar-

     larına satışının yapılması hususunun görüşülmesi,

12-Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Eğerlikuzviran Mahallesinde kain mülkiyeti Kızılcaha-

     mam Belediye Başkanlığına ait 1035 parsel sayılı 510 m2 miktarındaki taşınmaz ve üze-

     rinde bulunan yapının Sosyal Tesis (Köy Konağı) olarak kullanılmak üzere, 2886 Sayılı

     Devlet İhale Kanunu’nun ilgili Maddeleri gereğince 10 yıllığına kiraya verilmesi hususu-

     nun görüşülmesi, 

13-Ankara İli Kızılcahamam İlçesi içerisinde 6360 Sayılı Yasa kapsamında, Belediyemize

     bağlanan Mahallelerde yeni yerleşime açılan imarlı alanlarda inşaat yapmak için Belediye-

     mize müracaatta bulunan vatandaşlardan, mağduriyetin önüne geçilmesi amacıyla yol ka-

     tılım ücreti 10 TL/m2 olarak alınması hususunun görüşülmesi,

14-İlçemiz Kızılcahamam içerisinde 3402 Sayılı 22/A Maddesine göre yenileme yapılan

     Mahkemeağacin Mahallesinde kain 119 ada 1 parsel sayılı 295,51 m2 miktarındaki taşın-

     maz malın satışının yapılması hususunun görüşülmesi,

15-Dilek, Temenniler ve Kapanış.



İLANLAR
E-BELEDİYE
MAHALLELERİMİZ
FAALİYET RAPORLARI
ARAMIZDAN AYRILANLAR
NİNO ANAOKULU
KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ 100. YIL EĞİTİMCİ NURAY YEŞİL MÜZESİ
HOCALI ANIT PARK MÜZE
TESİSLERİMİZ