Yükleniyor...
Şifa Kaynağı, Doğa ve Termal Cenneti Yeşil Kızılcahamam

ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Eklenme : 5.02.2019   -   Okunma : 798

Belediyemiz Meclisi, 2019 yılı Şubat ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere, 05 Şubat 2019 tarihinde Salı günü saat: 10.00’da, Belediye Hizmet binası Başkanlık katındaki toplantı salonunda yapıldı.

GÜNDEM:

1- Yoklama ve Açılış,

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3- Belediyemiz Meclisinin 03.01.2019 Tarih ve 1 Sayılı toplantısında; Mahallelerimiz içeri-

    sinde ilginç Mahalle isimlerinin bulunduğu, bu isimlerin nereden geldiğinin ve verildiğinin

    araştırılması hususu “Ad Verme Komisyonu”na sevk edilmiş olduğundan, konuya ilişkin 

    Komisyon raporunun görüşülmesi,

4-Belediyemiz Meclisinin 03.01.2019 Tarih ve 2 Sayılı toplantısında; İlçemizin 109 Mahal-

    lesinde sağlıklı bir şekilde temizlik ve çevre koruma hizmetlerinin ne şekilde yürütüldü-

    ğünün, çöp muhafazalarının ve konteynırlarının yeterli olup olmadığının araştırılması husu-

    su “Çevre Koruma ve Temizlik Hizmetleri Komisyonu”na sevk edilmiş olduğundan, konu- 

    ya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

5-Belediyemiz Meclisinin 04.12.2018 Tarih ve 147 Sayılı toplantısında; Ankara İli Kızılcaha-  

    mam İlçesi merkez Mahallelerde turizm sınırları içerisinde kalan alanlarda Belediyemizce

    hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planla-

    rının Kültür ve Turizm Bakanlığına onaya sunulmak üzere, teknik yönden incelenmesi için 

    “İmar ve Bayındırlık Komisyonu”na sevk edildiği ve Belediyemiz Meclisinin 03.01.2019

    Tarih ve 4 Sayılı toplantısında; söz konusu Komisyonun çalışmalarına devam ettirilmesi

    için süre uzatılmasına karar verildiğinden, mevzu Komisyon raporunun görüşülmesi,

6-6360 Sayılı Yasa ile İlçemiz Kızılcahamam’a bağlı Akçakese, Ayvacık, Çukurviran, Eğerli-

    alören, Gebeler, İçeler, Kavaközü, Oğlakçı, Saray ve Yukarıkaraviran Mahallelerinde 3402

    Sayılı Kanun’un 22/a maddesine istinaden yapılacak olan uygulama işlemlerinde, 22/a uy-

    gulama ekipleriyle birlikte görev yapmak üzere öncelikle tapulama veya kadastro çalışma-

    larında görev almış bilirkişilerden olmak üzere ekte sunulan Kadastro Müdürlüğünün

    16.01.2019 Tarih ve E.243312 Sayılı yazılarında belirtilen şartlara uygun olarak her Mahal-

    le için 6’şar bilirkişinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

7-Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Yanıközbekler Mahallesinde kain 1275 ve 768 parsellerin

    ticaret alanı düzenlenmesine ilişkin yaptırılan ve ekte plan bilgi ve belgeleri sunulan 1/5000

    ölçekli nazım imar planının teklif niteliğinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulmak

    üzere, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının da Belediyemiz Meclisince görüşülmesi, 

8- Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Eğerlikuzviran Mahallesinde kain mülkiyeti Kızılcahamam

     Belediye Başkanlığına ait 1730 parsel sayılı 27 m2, 1752 parsel 98 m2, 1678 parsel 77 m2

     ve 1729 parsel sayılı 41 m2 miktarındaki taşınmaz malların ve üzerinde bulunan yapıların

     Sosyal Tesis (Köy Konağı) olarak kullanılmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun

     ilgili Maddeleri gereğince -10- (on) yıllığına kiraya verilmesi hususunun görüşülmesi,

9- Dilek, Temenniler ve Kapanış.İLANLAR
E-BELEDİYE
MAHALLELERİMİZ
FAALİYET RAPORLARI
ARAMIZDAN AYRILANLAR
NİNO ANAOKULU
KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ 100. YIL EĞİTİMCİ NURAY YEŞİL MÜZESİ
HOCALI ANIT PARK MÜZE
TESİSLERİMİZ