Yükleniyor...
Şifa Kaynağı, Doğa ve Termal Cenneti Yeşil Kızılcahamam

Ocak Ayı 2020
Eklenme : 3.01.2020   -   Okunma : 302

03.01.2020

Belediyemiz Meclisi, 2020 Ocak  ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere 03 Ocak 2020 tarihinde Cuma günü saat: 10.00'da, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Başkanlığında Belediye hizmet binası ikinci kattaki Meclis salonunda toplantı.

G Ü N D E M                    :

1- Yoklama ve Açılış,

2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

3- Belediyemizde “Kısmi Zamanlı Sözleşmeli” olarak görev yapmakta olan; 1- Doktor Mustafa DİNÇTÜRK ve 2- Doktor Özer Ural ÇAKICI'nın 2020 yılında Belediyemizde “Kısmi Zamanlı Sözleşmeli” çalıştırma ücretleri ile Belediyemiz bünyesinde 2019 yılında “Tam Zamanlı Sözleşmeli” olarak çalışan; 1- Zeliha UĞURLU (Harita Teknikeri),  2- Serkan DEMİRHAN (Peyzaj Teknikeri),  3- Cenk GÜNGÖR (İnşaat Teknikeri), 4- Duygu TAŞKIN (Mimar), 5- Ali SAĞLAM (Harita Mühendisi)'nin 2020 yılında da “Tam Zamanlı Sözleşmeli” çalıştırma ücretlerinin görüşülmesi,

4- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 31.05.2019 Tarih ve E.131415 Sayılı Makam Olur'u çerçevesinde Çevre Kirliliğinin Giderilmesi amacıyla yapılan şartlı nakdi yardım ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü aracılığıyla alınan IVECO Marka ZCFA71AD202698227 Şasi ve F4AFE411FJ0021717239 Motor nolu 8+1 m3 Çöp Toplama Aracının kamu hizme- tine tahsis edilerek haczedilememesinin görüşülmesi,   

5- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Tahakkuk ve Donatım Şube Müdürlüğünün 08.11.2019 Tarih ve E.261837 Sayılı yazısı ile 06 ZPZ 76 plakalı 1998 model Ford Transit marka, 06 AF 2185 plakalı 2006 model BMC kamyonet marka ve 06 GRU 02 plakalı 2001 model Ford Transit marka taşıtların Kızılcahamam Belediye Başkanlığına devredilmesi, Bakanlık Makamı'nın 07.11.2019 Tarih ve 261462 Sayılı Olur'ları ile uygun görüldüğünden bahisle; taşıtların Belediyemizce bedelsiz devralınması için gerekli Meclis Kararlarının alınması istendiğinden, bu kapsamda 06 ZPZ 76 plakalı 1998 model Ford Transit marka, 06 AF 2185 plakalı 2006 model BMC kamyonet marka ve 06 GRU 02 plakalı 2001 model Ford Transit marka taşıtların Kızılcahamam Belediye Başkanlığına adına bedelsiz devralınması hususunun görüşülmesi, 

6- Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Yenice Mahallesinde kain 144 ada 192 parselin Üniversite alanı olarak düzenlenmesine ilişkin yaptırılan ve ekte plan bilgi ve belgeleri sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar planının teklif niteliğinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulmak üzere, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının da Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi, 

7- Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Yenice Mahallesinde kain 111 ada 6 parselin Resmi Kurum alanı (Vilayet Evi) olarak düzenlenmesine ilişkin yaptırılan ve ekte plan bilgi ve belgeleri sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar planının teklif niteliğinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulmak üzere, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının da Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi, 

8- Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Kemalpaşa-İmar (Akçay) Mahallesinde kain 609 ada 6 parselin Millet Bahçesi olarak düzenlenmesine ilişkin yaptırılan ve ekte plan bilgi ve belgeleri sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar planının teklif niteliğinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulmak üzere, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının da Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi, 

 

9- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun  14, 74. ve 75. Maddesi, 7061 Sayılı Kanun’un 85. Maddesi, 6360 Sayılı Kanun, 6495 Sayılı Kanun’un 100. Maddesi ve diğer ilgili Kanunlar kapsamında, zaman zaman ihtiyaçları nedeniyle Belediyemizden talepleri olan tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Sivil Toplum Kuruluşlarına, gerektiğinde öğrencilere, Amatör Spor Kulüplerine, Dernek ve Vakıflara, İlçemiz Kızılcahamam’ın 109 Mahallesinde bulu- nan mabetler (cami, mescit), Mahalle Sosyal Tesis (köy konağı), mezarlık, çeşme, su kuyusu, su depoları gibi, mahalli müşterek nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak, eğitim kurum- ları (ilk, orta, lise ve yüksekokul vs.) yurtlar, okul, pansiyon vb. umuma hizmet eden, ihtiyacı olan yerlerin, tadilat, tamirat, bakım, onarım ve yapım işleri için Belediyemiz Bütçesinin elverdiği ölçüde, 2020 yılında yardım yapılması hususunun görüşülmesi,

10- Belediyemizin 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporu, T.C. Sayıştay Başkanlığınca Belediyemize gönderilmiş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 55. Maddesi hükmü uya- rınca, ekte dosya halindeki 2018 yılı denetim sonuçlarının Belediyemiz Meclisinin bilgisine sunulması hususunun görüşülmesi,

11- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereği Belediyemizin 2019 yılı gelir ve giderler ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Meclis Üyeleri arasından, “Denetim Komis- yonu”na, 

a)  Tasnif Heyeti Seçilmesi (oyların; sayım, döküm ve ilanı için),

b)  Denetim Komisyonuna gizli oy ile -5- Meclis Üyesinin seçilmesi, 

12- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun, Belediye Meclisinin görev ve yetkilerini düzenleyen 18. Maddesinin (h) fıkrası; (h); "vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan Belediye uyuşmazlıklarının sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek" şeklinde düzenlenmiş olup, bu kapsamda; Burak ARSLAN İnş. Tah. Dek.Mob.Tasarım.Orm.Ürn.Mim.Müh.Temz.Paz.San.ve Tic.Ltd.Şti. yetkilisi Burak ARS- LAN ile Belediyemiz arasındaki Burak ARSLAN'ın açmış olduğu alacak davalarına ilişkin uzlaşma talebinin Belediyemiz Hukuk İşlerince verilen 25.12.2019 tarihli müzekkere üzerinden görüşülmesi,   

13-Dilek, temenniler ve kapanış. 



İLANLAR
E-BELEDİYE
MAHALLELERİMİZ
FAALİYET RAPORLARI
ARAMIZDAN AYRILANLAR
NİNO ANAOKULU
KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ 100. YIL EĞİTİMCİ NURAY YEŞİL MÜZESİ
HOCALI ANIT PARK MÜZE
TESİSLERİMİZ