Yükleniyor...
Şifa Kaynağı, Doğa ve Termal Cenneti Yeşil Kızılcahamam

İhale Duyurusu
Eklenme : 28.09.2020   -   Okunma : 797

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

 

İlan Süresi                                               : 14

Yasal Kapsam                                         : 13 b/2

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet            : 2. adım 388.086,00 - 3.234.222,00

Yeterlik Kriterleri İçin Yaklaşık Maliyet :  1. adım ... - 6.521.318,70 İş Deneyimi İçin Yaklaşık Maliyet              : 1. adım ... - 130.426.374,00 Ortak Alım                                              : Hayır

Sınır Değer                                              : İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin üçte birine kadar

 

 
 

E-İhale                                                     : Hayır

 

SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

 KIZILCAHAMAM BELDEİYESİ

 

Kızılcahamam ilçesi Yenice Mahallesi 89 ada 47 parsel üzerine park yapımı işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                                        : 2020/494741

1-İdarenin

 1. Adresi                                                            : AKÇAY MAH. CENGIZ TOPEL CAD. 8 06890 KIZILCAHAMAM/ANKARA
 2. Telefon ve faks numarası                                : 3127361030 - 3127360541
 3. Elektronik Posta Adresi                                  : k.hamambel@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi

 

 1. İhale konusu yapım işinin
 1. Niteliği, türü ve miktarı                                   : Kızılcahamam ilçesi Yenice Mahallesi 89 ada 47 parsel üzerine park yapımı işi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. Yapılacağı yer                                                 : Kızılcahamam ilçesi Yenice Mahallesi 89 ada 47 parsel üzerine yapılacaktır.
 2. İşe başlama tarihi                                            : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                                      : Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

 

 1. İhalenin

a) Yapılacağı yer                                                 : Kızılcahamam Belediye Başkanlığı Akçay Mah. Cengiz Topel Cad. NO: 8 KızIılcahamama ANKARA

b) Tarihi ve saati                                                 : 08.10.2020 - 14:00

 

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İhaleye katılma şartları ve istenilenbelgeler:

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmzaSirküleri.

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imzabeyannamesi.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gerekenkriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

Mesleki ve yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gerekenkriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

 •  

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecekişler:

 

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A/XVIII.işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlıkbölümleri:

Peyzaj Mimarı ,İnşaat Mühendisliği

 

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

 1. İhale dokümanının görülmesi:

İhale dokümanı, idarenin adresindegörülebilir.

 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmelerizorunludur.

 

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar IZILCAHAMAM BELEDİYESİ Akçay Mah. Cengiz Topel Cad. No:8 06890 KIZILCAHAMAM ANKARA

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

 1. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

 

 1. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

 1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 

 1. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.İLANLAR
E-BELEDİYE
MAHALLELERİMİZ
FAALİYET RAPORLARI
ARAMIZDAN AYRILANLAR
NİNO ANAOKULU
KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ 100. YIL EĞİTİMCİ NURAY YEŞİL MÜZESİ
HOCALI ANIT PARK MÜZE
TESİSLERİMİZ