Kızılcahamam Belediyesi
Eylül Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
Geri
Kızılcahamam Belediyesi
04.09.2023

Eylül Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Belediyemiz Meclisi, 2023 Yılı Eylül  ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere,04 Eylül 2023 tarihi Pazartesi günü saat 10:00'da, Belediyemiz hizmet binası ikinci katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapıldı.

G Ü N D E M :
1- Yoklama ve Açılış,
2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3- 13.07.2005 Tarih ve 25874 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15. Maddesinin (h) fıkrası; “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.” şeklinde, 

Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (e) fıkrası; “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” şeklinde,

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun bir İdareye ait taşınmaz malın diğer İdareye devri başlıklı 30. Maddesi: “…Kamu tüzel kişilerinin ve Kurumlarının sahip oldukları taşınmaz mal, kaynak veya irtifak hakları diğer bir Kamu tüzel kişisi veya Kurumu tarafından kamulaştırılamaz. Taşınmaz mala; kaynak veya irtifak hakkına ihtiyacı olan İdare, 8 inci Madde uyarınca bedeli tespit eder. Bu bedel esas alınarak ödeyeceği bedeli de belirterek mal sahibi İdareye yazılı olarak başvurur. Mal sahibi İdare devire muvafakat etmez veya altmış gün içinde cevap vermez ise anlaşmazlık, alıcı İdarenin başvurusu üzerine Danıştay ilgili İdari Dairesince incelenerek iki ay içinde kesin karara bağlanır” şeklinde düzenlenmiştir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, TEDAŞ 6. Bölge Müdürlüğü’nün 31.07.2023 Tarih ve 745246 Sayılı yazıları ile; “…Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi sınırlarında tesis edilmesi planlanan Akdoğan KÖK-Çeltikçi DM Enerji Nakil Hattının isabet ettiği mülkiyeti Kızılcahamam Belediye Başkanlığına ait, Gümele Mahallesi, 146 ada, 3 parsel sayılı 701,27 m2 miktarındaki taşınmazın 238,90 m2’lik kısmı, Mahkemeağacin Mahallesi, 147 ada, 4 parsel sayılı 1166,02 m2 miktarındaki taşınmazın 21.07 m2’lik kısmı ve Mahkemeağacin Mahallesi, 147 ada, 28 parsel sayılı 551,53 m2 miktarındaki taşınmazın 174,41 m2’lik kısmı üzerine, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü lehine 2.258,34 TL. bedel üzerinden irtifak hakkı kurulması için muvafakat talep edilmekte” olup, söz konusu konunun görüşülmesi hususu,  

4- Kızılcahamam Belediye Meclisinin 11.07.2023 Tarih ve 53 Sayılı Kararı ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 96. Maddesinde belirtilen harçların dışında, Belediyemizce alınan ücretler görüşülerek karar bağlanmış olup, ancak 3194 Sayılı Kanun'a eklenen ek madde 9 kapsamında Elektronik Haberleşme Altyapı Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanım İzin Belgeleri verilmesi, 3194 Sayılı Kanun'un 18. Maddesi parselasyon işlem dosyası onayı ile yine, 3194 Sayılı Kanun'un 15. ve 16. Maddeleri gereği yapılan imar düzenlemesi dosya onayı ücretleri 11.07.2023 Tarih ve 53 Sayılı Belediye Meclis Kararında belirlenmediğinden, konunun görüşülmesi hususu,
5- Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, Yenice-İmar Mahallesinde kain, meri imar planında Özel Proje Alanı olarak gösterilen 160001 ada 1, 2 ve 3 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak konut amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması ve 5393 Sayılı Kanun kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına Onay'a sunulması hususunun görüşülmesi, 

6- Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi içerisinden geçmekte olan D-750 karayolu üzerine, Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan üst geçit ve yol güzergah düzenlemesine ait projenin plana işlenmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması ve 5393 Sayılı Kanun kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına Onay'a sunulması hususunun görüşülmesi,
7- Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi içerisinden geçmekte olan İsmetpaşa Mahallesinde Oruç Gazi Caddesinden başlayıp Huzurevi’ne kadar olan ve turizm planı dışında kalan yolun mevcut duruma ve öneri turizm planına uygun hale getirilmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması ve 5393 Sayılı Kanun kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına Onay'a sunulması hususunun görüşülmesi, 
8- İlçemiz Kızılcahamam, Yenice Mahallesi sınırları içerisinde, 154 ada 502, 503, 504, 528, 529, 530, 531 ve 1103 numaralı parsellerin bulunduğu imar adasında meri 1/5000 ölçekli nazım imar planı sınırına uygun olarak konut alanında kalan fundalık alanın konut dışına çıkartılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının teklif niteliğinde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisine sunulması ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması ve 5393 Sayılı Kanun kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına Onay'a sunulması hususunun görüşülmesi,

9- Dilek, temenniler ve kapanış.