Kızılcahamam Belediyesi
Haziran Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
Geri
Kızılcahamam Belediyesi
05.06.2023

Haziran Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Belediyemiz Meclisi, 2023 Yılı Haziran ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere, 05 Haziran 2023 tarihi Pazartesi günü saat 10:00'da, Belediyemiz hizmet binası ikinci katında bulunan Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı.
 

G Ü N D E M                        :

1-  Yoklama ve Açılış,

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3- Orman Genel Müdürlüğü İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı’nın 18.05.2023 Tarih ve 8150162 Sayılı yazılarına istinaden, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere, Belediyemiz araç ihtiyacının karşılanabilmesi için T.C Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlükleri bünyesinde bulunan, terkini yapılmış ihtiyaç fazlası 1 adet 1997 model 14 DP 730 plakalı Pick-Up, 1 adet 1995 model 16 FR 799 plakalı Arazöz’ün Belediyemize bedelsiz devrinin yapılması, devire ilişkin olarak protokol imzalamaya Belediye Başkanı Sayın Süleyman ACAR’a yetki verilmesi ile konuya ilişkin trafik tescil işlemleri vb. işlemleri Belediyemiz adına yürütmek üzere, Belediyemiz garaj personeli Özgür ERDOĞAN’ın yetkilendirilmesi hususunun görüşülmesi,

4-  13.07.2005 Tarih ve  25874 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun, Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15. Maddesinin h fıkrası; “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, Belediye mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.” şeklinde, Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (e) fıkrası; “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” şeklinde düzenlenmiştir. 75. maddesinin d) fıkrası: "Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir..." şeklinde düzenlenmiştir.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün 15.05.2023 Tarih ve 4836750 Sayılı yazıları ile; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile bağlı İlçelerinde 06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle Kahraman- maraş TOHM’da eğitim ve spor faaliyetlerini  sürdüren sporcuların Ankara’ya yatılı olarak geçici nakillerinin yapıldığından bahisle, mülkiyeti Kızılcahamam Belediye Başkanlığına ait, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Spor Tesis Alanı olarak ayrılan Yenice-İmar Mahallesinde kain, 725 ada 8 parsel sayılı 21668 m2 miktarındaki taşınmaz mal içerisinde bulunan Muhsin YAZICIOĞLU İdare Binasının; elektrik, su, ısınma, küçük bakım ve onarımının Ankara Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce karşılanması karşılığında, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun yukarıda belirtilen maddelerine istinaden ve 75. Maddesinin (d) fıkrası gereğince -1- (bir) yıllı- ğına Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne tahsisinin yapılması hususunun görüşülmesi,

5-Belediyemizde, ekli listede bulunan Memur kadro iptal-ihdas cetvelinin görüşülmesi,

6- Dilek, temenniler ve kapanış.