Kızılcahamam Belediyesi
Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
Geri
Kızılcahamam Belediyesi
02.02.2023

Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Belediyemiz Meclisi, 2023 Yılı Şubat ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere, 02 Şubat 2023 tarihi Perşembe günü saat 10:00'da, Belediyemiz hizmet binası ikinci katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır. Belirtilen gün, yer ve saatte toplantıya katılmanız hususunda;

G Ü N D E M                        :

1- Yoklama ve Açılış,

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3- Belediyemiz Meclisinin 04.01.2023 Tarih ve 5 Sayılı toplantısında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İmar ve Planlama Dairesi Başkanlığının 04.10.2022 Tarih ve 296483 Sayılı yazısına istinaden, Ankara İli Kızılcahamam İlçesi, Kemalpaşa Mahallesinde kain mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 604 ada 1 parsel sayılı 8431 m2 miktarındaki taşınmaz üzerine Sosyal Konut yapılması için imar plan tadilatı Belediyemizce hazırlanmıştır. Hazırlanan imar plan tadilatında 604 ada 1 parsel sayılı taşınmaz mal Konut Alanı olarak düzenlenmiş olup, yapılaşma şartları E:1.20, yençok:15.50 olarak tanzim edilmiştir. Ankara İli Kızılcahamam İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi 604 ada 1 parselde, Belediyemizce Konut Alanı amaçlı hazırlatılan, ekte plan bilgi ve belgeleri sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar planının teklif niteliğinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulmak üzere, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının da Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi konusu incelenmek üzere "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"na sevk edildiğinden, söz konusu "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" Kararının görüşülmesi,

4- Belediyemiz Meclisinin 04.01.2023 Tarih ve 6 Sayılı toplantısında; Ankara İli Kızılcahamam İlçesi, Yenice Mahallesi kain meri imar planında İlköğretim Alanı olarak ayrılan 774 ada 7 parsel ve 775 ada 11 parselin Ortaöğretim Alanı, yapılaşma koşullarının belirlenmesi ve mülkiyet durumuna göre düzenlenmesine ilişkin olarak Belediyemizce 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı hazırlanmıştır. Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Yenice Mahallesi kain 774 ada 7 parsel ve 775 ada 11 parselin Ortaöğretim Alanı olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması ve 5393 Sayılı Kanun kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına Onaya sunulması hususu, incelenmek üzere "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"na sevk edildiğinden, söz konusu "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" Kararının görüşülmesi,

5- 06.01.2023 Tarih ve -8- Sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile alınan, Mezbaha Hizmetlerindeki kesim ücretlerinin yeniden görüşülmesi,

6- Belediyemiz sorumluluğundaki altyapı hizmetlerine ait izin ve ruhsatların düzenlenmesinde, Kızılcahamam Belediye Meclisinin 02.02.2022 Tarih ve 14 Sayılı Kararı ile kabul edilen; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2021 Tarih ve 1978 Sayılı Kararı ile kabul edilen Altyapı Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği ve 16.12.2022 Tarih ve 2398 Sayılı Kararı ile kabul edilen 2023 yılı zemin tahrip ücretlerinin aynen kullanılması ile İlçemizde, Köyden Mahalleye dönüşen 104 Mahallemizdeki zemin cinsi toprak olan alanlardaki şahıslara ait kazı ruhsatı taleplerinde kazı ruhsat bedeli hesabında; zemin tahrip bedelinin 1/3 oranında (ruhsat harcı ve keşif bedeli hariç) uygulamasının veya Yönetmeliğin 14. Maddesinin 4. Fıkrasında belirtilen "üst yapının ilgili Kurum, Kuruluş, gerçek ve tüzel kişiler tarafından eski haline getirileceği taahhüt edildiği takdirde, zemin tahrip bedeli alınmaz, zemin tahrip bedeli kadar teminat alınır" hükmünün uygulanmasının görüşülmesi, 

7- Dilek, temenniler ve kapanış.